• Chi phí cài đặt ban đầu:
    • 5 nhóm quảng cáo: 2 triệu đồng
    • 6 – 10 nhóm quảng cáo: 3 triệu đồng
    • 10 đến 15 nhóm quảng cáo: 4 triệu đồng
    • 15 đến 20 nhóm quảng cáo: 5 triệu đồng
  • Chi phí quản lý hàng tháng: 10% ngân sách

VÌ SAO NÊN QUẢNG CÁO GOOGLE?